Fredsvagten ved Christiansborg

Retssikkerheden trædes under fode

- åbent brev til rigsadvokat Henning Fode

 

Af Patrick Mac Manus

 

Gennem rigsadvokatens pressemeddelelse af 11. oktober 2006 er jeg blevet bekendt med, at der rejses tiltale mod ”en talsmand for Foreningen Oprør for at have medvirket til at indsamle og yde økonomisk støtte til grupper, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger, samt at have forsøgt at indsamle midler med henblik på at yde økonomisk støtte til sådanne grupper, jf. straffelovens § 114 a, nr. 1 og nr. 2 (nu straffelovens § 114 b, nr. 1 og nr. 2).” De grupper, der henvises til, er PFLP i Palæstina og FARC i Colombia.

 

Rigsadvokaten synes mere opsat på at informere pressen om tiltalen end at informere den unavngivne talsperson. Det forekommer utilstedeligt, at rigsadvokaten foretrækker den politiske signalværdi, der ligger i udsendelsen af en pressemeddelelse, frem for at ville begrunde tiltalen med et offentligt tilgængeligt anklageskrift, der er stilet til den berørte part. 

 

Hvis et sådant anklageskrift foreligger, anmoder jeg om, at det snarest muligt fremsendes. Offentligheden bør have størst mulig indblik i den tolkning af gældende terrorlovgivning og af internationale konfliktforhold, der ligger til grund for tiltalen. Vedtagelsen af straffelovens § 114 i 2002, som tiltalen henholder sig til, blev mødt med omfattende politisk og juridisk indsigelse, ikke mindst fra Advokatrådet, Foreningen af Beskikkede Advokater, Center for Menneskerettigheder samt af dommerforeningen. Denne politiske og juridiske diskussion er fortsat nødvendig. Den ville blive yderligere ansporet af et anklageskrift mod Foreningen Oprør, som af samme grund må hilses velkommen.

 

Til rigsadvokatens orientering skal oplyses, at Foreningen Oprør i november har indkaldt til en international konference om terrorlovgivning, politiske rettigheder og international konflikt. Hermed håber vi at kunne bidrage til belysning af det fejlspor, som den såkaldte ’krig mod terror’ og ’terrorlisterne’ udgør i forhold til bæredygtig social og politisk forandring i verden. Ikke mindst i Colombia og Palæstina, hvor folkelige modstandsorganisationer som PFLP og FARC søger at tilvejebringe en sådan tiltrængt omformning af de politiske og sociale forhold.

 

Patrick Mac Manus er talsperson for Foreningen Oprør

 

Bilag:

 

Pressemeddelelse

 

RIGSADVOKATEN

FREDERIKSHOLMS KANAL 16

1220 KØBENHAVN K

TELEFON 33 12 72 00

FAX 33 43 67 10

 

Den 11. oktober 2006

 

Tiltale mod en talsmand for Foreningen Oprør

 

Justitsministeren har den 10. oktober 2006 tiltrådt Rigsadvokatens indstilling om at rejse tiltale mod en talsmand for Foreningen Oprør for at have medvirket til at indsamle og yde økonomisk støtte til grupper, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger, samt at have forsøgt at indsamle midler med henblik på at yde økonomisk støtte til sådanne grupper, jf. straffelovens § 114 a, nr. 1 og nr. 2 (nu straffelovens § 114 b, nr. 1 og nr. 2).

 

I sager om overtrædelse af denne bestemmelse er det efter straffeloven justitsministeren, der efter indstilling fra Rigsadvokaten beslutter, om der skal rejses tiltale.

 

Københavns Politi indledte i efteråret 2004 efterforskning i sagen i anledning af, at Foreningen Oprør offentliggjorde en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at foreningen havde støttet organisationerne PFLP og FARC med 50.000 kr. til hver. Begge organisationer har enten taget ansvaret for eller tilskrives handlinger, der må anses for omfattet af straffelovens § 114 om terrorisme. I foråret 2005 lagde Foreningen Oprør endvidere en international appel ud på sin hjemmeside, hvori organisationer i Europa blev opfordret til at udfordre anti-terrorlovgivningen ved at indsamle midler med henblik på at yde økonomisk støtte til organisationer som PFLP og FARC.

 

På grundlag af efterforskningen indstillede Politidirektøren i København og Statsadvokaten for København, Frederiksberg og Tårnby til Rigsadvokaten, at der rejses tiltale mod den person, der optrådte som talsmand for Foreningen Oprør i relation til såvel pressemeddelelsen om støtte til PFLP og FARC som den internationale appel.

 

Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens indstilling og indstillede til justitsministeren, at der rejses tiltale.

 

Sagen vil blive indbragt for Københavns Byret.

 

Henning Fode


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 07/11/2006