FredsVagt.dk

NATO Game Over


Pressemeddelelse

Hundreder af deltagere fra mindst 15 Europæiske lande deltager i
ikke-voldelig direkte aktion ved NATOS hovedkvarter i Bruxelles. Fra Norden deltager
mere end 25 aktivister fra Finland; et dusin fra Sverige og to fra Danmark.

De belgiske organisatører fra Vreedsaktie (Fredsaktion) holdt de første
to dage aktionstræning i ikke-voldelig direkte aktion. Idag er der to relaterede
aktioner en rundt om og en inde i NATOS hovedkvarter. En bogstavelig
march, hvor forfattere vil foretage højtlæsning, mens de går rundt om hovedkvarteret.

Under den anden aktion vil aktivister gå ind på hovedkvarteret og symbolsk
lukke NATO.
Påskesøndag og mandag afholder WRI ? War Resisters International et
seminar om pacifisme og brug af ikke voldelige midler i bevægelser mod
krigsindustrien.

Fredsaktivisterne mener at NATO bør lukkes, idet NATO i dag ikke er en
forsvarsalliance som beskytter civile, men et ekspanderende projekt, en
alliance hvor førsteangreb med en ny generation af atomvåben atter er med i
spillet.

Alene militærindustrien henter fortjeneste hjem herpå, samtidig med at
NATO bringer fare og med disciplin undertrykker befolkningerne.

Alle har hørt om NATO, men få ved rent faktisk, hvad denne internationale
organisation laver. NATO kontrollerer: Atomvåben i Europa,
besættelsestropper i Afghanistan og Irak, amerikanske militær transporter gennem Europæiske
lande, amerikanske militær baser i Tyskland og Italien og soldater, som træner
sammen med israelske soldater. I Danmark forbereder man det nye NATO
hovedkvarter for det baltiske område i Karup.

USA anser NATO for en løsning på det FN ikke kan give dem: En militær
alliance, som sætter verdensordenen på deres betingelser uden at tage hverken andre
lande eller den almindelige befolkning i betragtning. Et eksempel på dette er
de nye stjernekrigsplaner som inkluderer opsætning af missiler langs Østersøen i
Polen og en radar station i Tjekkiet, hvilket et fletal af tjekkerne er imod.

Den 2-4. april bliver NATOS fremtid besluttet i Bukarest, Rumænien. 3000
folk fra militærkommandoerne, udenrigsministere, diplomater m.m. forbereder
sig på strategien fremover fra 2009 - 60 året for NATO alliancens tilblivelse.
Vi betragter dette for en god pensionsalder.

Webside: www.bombspotting.org [http://www.bombspotting.org/]

Kontakt information til de danske deltagere:

E-mail: gameover.nato@gmail.com [compose.cgi?to=gameover.nato@gmail.com]

Telefon: 0032 (0) 493 69 08 11

Ulla Røder

Aldrig mere Krig og Kvinder for Fred

Tel. +45 31625110

Juha Uski

Fællesskabet for Menneskets Udvikling

Tel. +45 51824127

Bruxelles 22.03.2008

NATO Game Over

Press Release

20.-24.3. hundreds of participants from at least 15 European countries
participate in non-violent direct action at NATO headquarters in
Brussels. From Nordic countries there are more than 25 participants from Finland, a
dozen from Sweden and two from Denmark.

The first days of the NATO Game Over camp the belgian organisers from
Vreedsaktie (Peace Action) held action training workshops on non-violent
action.
In today´s action there are two related happenings around and inside the
NATO headquarters. One is a literary walk, where writers walk around the NATO
headquarters and read aloud political poems. The other action consists of
entering the NATO base and symbolically shutting it down.

For Easter Sunday and Monday, War Resisters International has arranged a
seminar about pacifism and the use of non-violent methods in movements against war industry.

The peace activists consider that NATO should shut down because NATO
today is not a defence alliance that protects civilians, but an expansive project
where plans of nuclear first strike with new generation of nuclear weapons are
again in motion. This benefits only military industrial business while
endangering and disciplining the lives of populations into suppression.

Everyone has heard of NATO, but few people actually know what this
international organisation does. NATO controls the nuclear weapons in Europe,
soldiers occupying Afghanistan and Iraq, American military transports through
European countries, American military bases in Germany and Italy and European
soldiers training together with Israeli soldiers. In Denmark, the NATO headquarter
for the Baltic area is being built in Karup.

The US sees NATO as a solution for what the United Nations cannot offer
them: a military alliance which establishes world order on their terms, without
having to take other countries and the general populations into consideration.
One example of this is the new star wars plans which include the installation
of missiles stationed by the Baltic sea in Poland and installation of
supporting radars in Czech Republic, which is opposed by the great majority of the
Czech population.

In 2.-4. April, NATO´s future will be decided in Bucarest, Romania. 3000
military commanders, foreign ministers, diplomats etc. are preparing for
the strategy onwards from 60th anniversary of NATO in 2009. We consider that
a good retirement age.

Website www.bombspotting.org [http://www.bombspotting.org/]

Contact information of Danish participants:

Email: gameover.nato@gmail.com [compose.cgi?to=gameover.nato@gmail.com]

Tel: 0032 (0) 493 69 08 11

Ulla Røder

Aldrig Mere Krig og Kvinder for Fred

Tel. +45 31625110

Juha Uski

Fællesskabet for Menneskets Udvikling

Tel. +45 51824127

Brussels, 22.3.2008

(videresendt
--
Arne Hansen
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,
Tlf.(+45)98425542, mobil 30420818, post@arnehansen.net [compose.cgi?to=post@arnehansen.net],
www.arnehansen.net [http://www.arnehansen.net/],
www.arnehansen.net/dialog [http://www.arnehansen.net/dialog], www.fmef.dk [http://www.fmef.dk/]